Wie vastgoed koopt, betaalt daarop belastingen. Die wordt in Vlaanderen voortaan anders berekend. Met deze tool kunt u berekenen hoeveel registratiebelasting en andere kosten u moet betalen op uw droomwoning of uw investeringspand.

Als u vastgoed koopt, moet u in uw budget behalve de aankoopprijs ook nog andere kosten incalculeren. De grootste slokoppen op dat vlak zijn de registratiebelasting en de akte- en notariskosten.

Die registratiebelasting wordt vanaf 1 juni anders berekend voor gronden en panden die in Vlaanderen liggen. Het geldt dus ook voor Brusselaars of Franstalige Belgen die een woning kopen in het Vlaamse Gewest. 

Kort samengevat komt de hervorming er op neer dat acht op de tien mensen die een gezinswoning kopen, vanaf nu 7 procent in plaats van 10 procent registratierechten moeten betalen. Alleen wie een echt bescheiden woning koopt, heeft nog recht op een voordeliger tarief.

Wat u concreet in euro’s aan registratiebelasting en aktekosten zult moeten betalen, kunt u hier uitrekenen met onze tool. Als u ingeeft in welk gewest u vastgoed koopt en wat u concreet koopt, toont de tool u welk budget u achter de hand moet hebben bovenop de aankoopprijs.

Het staat nu definitief vast. De aankoopbelasting op vastgoed daalt op 1 juni in Vlaanderen. Het decreet dat die hervorming regelt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

'Zoals beloofd: vanaf vrijdag betaal je minder belastingen als je een eigen huis koopt’, twittert Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) maandag trots.

Waarover gaat het? Met Kerstmis vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan vanaf de zomer 2018 de aankoopbelasting op de gezinswoning te verlagen van 10 naar 7 procent en het klein beschrijf voor woningen met een laag kadastraal inkomen te vervangen door een korting voor woningen van minder dan 200.000 euro.

Die aankondiging had meteen een impact op de vastgoedmarkt, omdat kandidaat-kopers begin dit jaar hun aankoop uitstelden. Wie al zijn oog had laten vallen op zijn droomwoning, maar toch niet naast het lagere tarief wilde grijpen, kreeg de raad om te werken met een tijdelijke aan- en verkoopbelofte

Bovendien ontstond de voorbije maanden ongerustheid of de beloofde deadline van 1 juni wel gehaald zou worden. Tommelein had al herhaaldelijk iedereen op het hart gedrukt dat de hervorming in zou gaan op 1 juni. Met de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad is alle mogelijke twijfel daarover nu definitief van de baan.

Gezinswoningen

De hervorming geldt voor koopovereenkomsten die vanaf 1 juni worden gesloten. De datum van het compromis telt, niet die van de notariële akte.

Particulieren die in Vlaanderen een huis of een appartement kopen, betalen voortaan 7 procent registratierechten in de plaats van 10 procent. Op voorwaarde dat u de woning gebruikt als gezinswoning en er binnen de 2 jaar uw domicilie vestigt.

Het klein beschrijf voor woningen met een laag kadastraal inkomen wordt afgeschaft. In de plaats komt een belastingvrijstelling voor bescheiden gezinswoningen die maximaal 200.000 euro kosten. Voor die woningen betaalt u op de eerste schijf van 80.000 euro geen registratierechten.

In zestien kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) en in de Vlaamse rand geldt de vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Engageert u zich om de woning binnen 5 jaar grondig energetisch te renoveren, dan daalt het tarief verder naar 6 procent. Een ingrijpende energetische renovatie veronderstelt dat u in de woning de technische installaties (verwarming, koeling, luchtcirculatie) volledig vervangt en dat u 75 procent van de bestaande muren en het dak isoleert.

Ander vastgoed

Koopt u geen gezinswoning of -appartement, maar ander vastgoed zoals een stuk grond, een kantoor, een tweede verblijf of investeringsvastgoed, dan verandert niets en betaalt u 10 procent op de aankoopprijs. Tenzij u dat investeringspand binnen de 3 jaar voor minstens negen jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. Dan heeft u ook recht op het lagere tarief van 7 procent.

Het tarief van 10 procent blijft in principe ook overeind als u de woning of het appartement niet koopt als een natuurlijke persoon, maar via een vennootschap.

https://www.tijd.be/dossier/registratiebelasting/Aankoopbelasting-op-gezinswoning-daalt-op-1-juni/10016108?utm_campaign=hlnblock&utm_source=HLN&utm_medium=Netto_box&utm_campaign=hlnblock

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verlaagt de belasting voor bedrijfsleiders die gratis in een woning van hun vennootschap wonen.

Behalve een bedrijfswagen of een laptop is het mogelijk een werknemer of een zaakvoerder een woning ter beschikking te stellen. Net als bij een auto of laptop wordt op dat voordeel van alle aard een waarde gekleefd, zodat het kan worden belast in de personenbelasting.

De regering-Di Rupo maakte evenwel een onderscheid naargelang de werkgever die de woning ter beschikking stelt een natuurlijke persoon (een eenmanszaak) dan wel een rechtspersoon (een vennootschap) is. Stel dat een zelfstandige schrijnwerker zijn activiteit uitoefent in een vennootschap en een werknemer de woning gratis mag gebruiken. In dat geval is het belastbaar voordeel tot 3,8 keer hoger dan wanneer de schrijnwerker als natuurlijke persoon de woning ter beschikking stelt.

Rechtsonzekerheid

Dat leidt vaak tot protest, omdat er sprake zou zijn van discriminatie. Intussen heeft het hof van beroep in Gent en in Antwerpen geoordeeld dat het niet kan dat de fiscus twee verschillende systemen hanteert voor het belasten van een woning die iemand ter beschikking wordt gesteld door zijn werkgever. Maar die arresten gelden enkel voor de behandelde zaken en hebben geen algemene draagwijdte.

Om de rechtsonzekerheid weg te werken, beslist Van Overtveldt nu om het onderscheid ongedaan te maken. Dat betekent een belastingverlaging voor enkele tienduizenden Belgen die een woning ter beschikking krijgen van hun werkgever. ‘Daardoor worden bedrijfsleiders nu terug op een realistisch voordeel belast in plaats van op een doorgaans veel te hoog voordeel’, zegt Van Overtveldt.

Pieter Blomme, Redacteur Politiek

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/van-overtveldt-maakt-di-rupo-s-belastingverhoging-voor-woningen-ongedaan/9989605.html

Het Belgische erfrecht verandert na de zomer. De Vlaamse erfbelasting moet volgen. De Vlaamse regering maakt van de gelegenheid gebruik een belastingverlaging door te voeren.

Op 1 september treedt het nieuwe Belgische erfrecht in werking. Voor een grondige hervorming van de erf- en schenkbelasting was de deadline te krap en de budgettaire marge te klein. De Vlaamse overheid int in een jaar ongeveer 1,3 miljard euro belastingen op erfenissen en schenkingen. Bij de start van de onderhandelingen was bepaald dat de inkomsten maximaal met 117 miljoen euro mochten zakken. Dat bedrag werd tijdens de besprekingen opgetrokken tot 139 miljoen euro, wat overeenstemt met een belastingverlaging van bijna 11 procent.

Het is duidelijk dat elke regeringspartij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een cadeautje voor de kiezers wou. We zouden de aanleiding voor de minihervorming van de Vlaamse erfbelasting bijna vergeten: het nieuwe erfrecht dat op het federale niveau tot stand kwam. Hélène Casman van Greenille by Laga, een autoriteit in familiaal vermogensrecht, klinkt dan ook vernietigend over de maatregelen waarmee de Vlaamse regering vorige vrijdag naar buiten kwam. "Van de aanpassing van de erfbelasting aan het nieuwe erfrecht is nauwelijks sprake."

"Het nieuwe erfrecht introduceert begrippen en instrumenten die zonder wijziging van de belastingwetgeving dode letter zullen blijven", zegt Casman. Ze maakt zich zorgen over de belastingangel in het familiepact dat vanaf 1 september kan worden afgesloten. Een familiepact is een overeenkomst tussen ouders en kinderen, waarin ze op zoek gaan naar een evenwicht tussen schenkingen en waarin alle ontvangen voordelen worden verrekend.

"Wat gebeurt er met oude schenkingen die in het pact worden vermeld? Volgens de huidige wetteksten moet daar 3 procent schenkbelasting op betaald worden, als dat nog niet gebeurd is. De mensen willen geen belastingen meer betalen op hand- en bankgiften van tien jaar geleden", zegt Casman. Ze vreest dat er nauwelijks overeenkomsten zullen worden afgesloten. En dat is jammer, want er zouden veel familieruzies over erfenissen mee worden vermeden.

Het is duidelijk dat de hervorming vooral draaide om de verlaging van de erfbelasting. Daarom zetten we op een rij wie erop vooruitgaat en wie niet.

Verre familie en vrienden

Het hoogste tarief van 65 procent was de Vlaamse regering een doorn in het oog. Dat wordt vanaf 1 september 55 procent. Een extra toemaatje is dat voor kleine erfenissen van minder dan 35.000 euro een nieuw, lager tarief van 25 procent wordt gecreëerd.

Naar schatting 10.000 à 11.000 erfgenamen per jaar worden momenteel tegen het hoogste tarief van 65 procent belast. Het is van toepassing op broers of zussen die in hun eentje meer dan 125.000 euro roerend en/of onroerend vermogen erven of op verre familie of vrienden die een deel van een nagelaten vermogen van meer dan 125.000 euro erven. Het tarief is enkel van toepassing op het deel boven 125.000 euro.

Voor partners en erfgenamen in rechte lijn is er een oplopend tarief van 3 procent (<50.000 euro), 9 procent (50.000-250.000 euro) en een maximum van 27 procent (>250.000 euro) en dat blijft zo. Voor die erfgenamen wordt een opsplitsing gemaakt tussen onroerende en roerende goederen, zodat ze twee keer kunnen erven tegen de lagere tarieven. Voor broers, zussen en andere erfgenamen is dat niet het geval.

Partners

De gezinswoning was al langer vrijgesteld van erfbelasting voor de langstlevende partner. Vanaf 1 september moet de langstlevende partner ook geen belasting meer betalen op de eerste schijf van 50.000 euro aan roerend vermogen die hij of zij erft van zijn partner. De nieuwe vrijstelling levert een maximale belastingbesparing van 1500 euro op.

Het blijft enigszins vreemd dat een woning van 1 miljoen euro belastingvrij kan worden doorgegeven, terwijl wel erfbelasting verschuldigd is op geld of beleggingen die veel minder waard zijn. Daar spelen natuurlijk pragmatische overwegingen mee. Het is veel ingrijpender de gezinswoning te moeten verkopen om de erfbelasting te betalen, dan wat aandelen uit een beleggingsportefeuille te gooien.

Bart Verdickt, partner bij Greenille by Laga, vindt desalniettemin dat die vrijstelling voor het roerende vermogen niet ver genoeg gaat. "Als mensen aan het einde van hun leven hun gezinswoning verkopen en in een assistentiewoning of een rusthuis gaan wonen, dan staat dat geld op de rekening. Bij een overlijden van een van de partners moet dan op de helft van het gemeenschappelijke vermogen erfbelasting worden betaald. Als ze gewoon in hun woning waren gebleven, dan had de langstlevende partner niets moeten betalen. Dat onderscheid kun je niet verantwoorden", vindt Verdickt. Hij zit op dezelfde lijn als Open Vld en denkt dat de erfbelasting tussen partners op termijn volledig op de schop moet.

Kinderen onder 21 jaar die beide ouders verliezen

De N-VA mikte op een volledige vrijstelling van erfbelasting voor kinderen tot 21 jaar. Het werd een vrijstelling van erfbelasting voor de gezinswoning en voor de eerste schijf van 75.000 euro aan roerend vermogen. Enkel kinderen die hun beide ouders verliezen, hebben recht op die vrijstellingen. Als een van beide ouders nog leeft, dan verandert er dus niets.

Het maximale voordeel van de vrijstelling voor de gezinswoning valt niet te berekenen, omdat het afhankelijk is van de waarde van de woning en omdat er geen plafond op staat. De vrijstelling voor geld en beleggingen die deze kinderen erven, is goed voor een besparing van maximaal 3750 euro aan erfbelastingen. Het is maar een schrale troost voor wie ouderloos achterblijft, maar beter dan niets.

Kleinkinderen die erven na erfenissprong

Erfenissen zullen een jaar lang kosteloos kunnen worden doorgegeven aan erfgenamen in rechte lijn. Er zal dus enkel erfbelasting verschuldigd zijn bij het overlijden van de grootouders en niet bij het overdragen van een deel van de erfenis aan de kleinkinderen binnen een jaar na het overlijden.

Een erfenissprong is nu ook al mogelijk, maar dan moeten mensen de volledige erfenis weigeren om ze te laten doorsijpelen naar hun kinderen. Vanaf 1 september zal ook een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk zijn. Door de hogere levensverwachting hebben kinderen de erfenis vaak niet meer nodig op het moment dat ze ze krijgen, maar de kleinkinderen kunnen het geld misschien wel goed gebruiken om bijvoorbeeld een woning te kopen.

De sneuvelnota

Verschillende politieke partijen kwamen de voorbije weken naar buiten met hun lijst met wensen. Voor sommige van die ideeën waren de politici duidelijk schatplichtig aan een blauwdruk voor een grondige hervorming van de erf- en schenkbelasting die de fiscaal advocaten Mark Delanote en Michel Maus van Bloomlaw twee jaar geleden al opstelden.

De N-VA nam bijvoorbeeld het idee over van een 'beste vriend' die alleenstaanden zouden kunnen aanwijzen en die zou erven tegen dezelfde tarieven als de erfgenamen in rechte lijn. In het voorstel van Delanote en Maus heette dat een BFF, de Angelsaksische afkorting voor best friends forever die jongeren vaak gebruiken.

De sp.a nam de vrijstelling van schenkingen en erfenissen tot 250.000 euro over de hele levensloop over. Verdickt: "Dat is de grootste bron van inkomsten en dus budgettair niet haalbaar." De sp.a wil het gunstregime voor de overdracht van familiale ondernemingen opofferen om die vrijstelling te kunnen betalen, maar dat vinden de meeste fiscalisten geen optie.

"Dan breng je het voortbestaan van die familiale ondernemingen ernstig in gevaar", zegt Gerd D Goyvaerts, fiscaal advocaat bij Tiberghien. "In de meeste westerse geïndustrialiseerde landen bestaan zulke vrijstellingen voor familiebedrijven. Als je een vrijstelling voor erfenissen en schenkingen tot 250.000 euro wil, dan heb je dus een verplichte registratie van die schenkingen nodig en daarvoor is het Vlaams Gewest niet bevoegd. Dat moet op het federale niveau geregeld worden met een tweederdemeerderheid. Dat kan niet zomaar."

Delanote en Maus zijn het ermee eens dat het afschaffen van het gunststelsel voor familiale ondernemingen risico's meebrengt, maar ook zij zochten geld in die hoek om een vrijstelling voor iedereen te financieren. "De voorwaarden kunnen veel strikter worden omschreven. De regering kan bijvoorbeeld een garantie voor effectieve tewerkstelling eisen en investeringsgoederen in vennootschappen uitsluiten", vindt Delanote. Verdickt daarentegen merkt op dat al verschillende keren is gesleuteld aan de voorwaarden om misbruiken te voorkomen. Hij vindt de voorwaarde van economische activiteit en continuïteit voldoende.

Hélène Casman heeft net als Maus en Delanote een probleem met het onderscheid tussen erfenissen en schenkingen dat de fiscus maakt. "Alleen diegenen die voldoende overhouden om comfortabel te leven, kunnen schenken tegen een vlak tarief van 3 procent. Ouders staan onder druk. Ze voelen zich slechte ouders als ze niet schenken. En kinderen spelen dat soms zonder scrupules uit. Die druk moet weg, zodat schenkingen weloverwogen kunnen gebeuren."

Een politieke keuze

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) geeft in zijn communicatie duidelijk aan dat in de toekomst nog hervormingen van de erfbelasting nodig zullen zijn. "Het is aan de politiek om keuzes te maken", zegt Dirk Van de Gaer, professor sociale economie aan de UGent, die vrij recent met twee collega's van de London School of Economics een simulatie maakte van het effect van erf- en schenkbelastingen op ongelijkheid.

"Op de lange termijn kunnen de erf- en de schenkbelastingen een belangrijk instrument zijn om ongelijkheid te verminderen. Een relatief beperkt belastingtarief sorteert een substantieel effect. Je voelt ook aan dat het succes van die herverdeling afhangt van het dichten van de achterpoortjes op internationaal niveau."

Er zijn natuurlijk ook andere manieren om ongelijkheid te bestrijden. Van de Gaer voegt er nog aan toe dat er altijd twee manieren zijn om naar erfenissen en schenkingen te kijken: vanuit het standpunt van diegene die iets geeft en vanuit het standpunt van diegene die iets krijgt. "Wie iets geeft, heeft daarop al belastingen betaald. Wie iets krijgt niet. Als je 100.000 euro verwerft door te werken, dan betaal je daar maximaal 55 procent belastingen op. Als je 100.000 euro verwerft door een schenking, dan betaal je nauwelijks of geen belastingen. Als je het op die manier bekijkt, dan is dat een grote discrepantie."

https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/verlaging-van-de-erfbelasting-wie-profiteert-van-de-nieuwe-tarieven/article-longread-970867.html?_ga=2.95574364.1133075577.1519906562-1525918866.1519906562

Wie een monument aankoopt en er zijn hoofdverblijfplaats van maakt, zal slechts 1 procent registratierechten op de aankoopprijs moeten betalen. Nu is dat nog 5 procent.

Een oude watermolen, een fraai station, een in onbruik geraakt schoolgebouw of een art-deco villa…

Wie een monument koopt zal voortaan maar 1 procent registratierechten moeten betalen op de aankoopprijs. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Begroting, Bart Tommelein ( Open VLD)

De maatregel kadert in de hervorming van de registratierechten, maar bleef tot nu onder de radar. Door die hervorming daalt het standaardtarief voor de aankoop van een woning in het Vlaams Gewest van 10 naar 7 procent.

Maar voor de aankoop van een monument, zakt het verkooprecht van de huidige 5 naar 1 procent. Eerder al besliste de Vlaamse regering om het tarief voor de aankoop van monumenten terug te brengen tot de helft van het gewoonlijke registratierecht van 10 procent.

Voorwaarden

Om van het tarief van 1 procent te genieten, moeten wel een paar voorwaarden zijn vervuld.

In de eerste plaats moet de koper in het monument zijn hoofdverblijfplaats, zeg maar zijn gezinswoning, vestigen. Is dat niet het geval, dan blijft het huidige tarief van 5 procent van toepassing.

Verder moet de nieuwe eigenaar binnen de vijf jaar zes procent van de aankoopprijs in het gebouw investeren. Het kan gaan om loutere onderhoudskosten, instandhoudingswerken, verbeteringen of verfraaiingen. Het begrip investeren is niet nader gespecifieerd.

Als de koper 1 procent registratierechten betaalt en daar bovenop 6 procent in het pand investeert, betaalt hij in het totaal 7 procent.

Tot slot mag de nieuwe eigenaar het fiscaal voordeel niet cumuleren met premies voor dezelfde verbeteringswerken. Die voorwaarde geldt nu ook al voor wie een monument koopt aan een verlaagd tarief van 5 procent.

Door de aankoop fiscaal aantrekkelijker te maken hoopt de Vlaamse regering leegstand en verval van monumenten af te remmen en het bestaande erfgoed sneller op te waarderen.

Eerder al meldde minister Tommelein te hopen dat de hervorming voor de zomer ingaat. Een aantal adviesraden moet zich eerst nog over de hervorming van de registratierechten buigen.

Bron: Netto

https://www.tijd.be/netto/vastgoed/Nog-minder-registratierechten-bij-aankoop-monument/9968565

Wie binnenkort een gezinswoning koopt, zal daar 7 procent registratierechten op moeten betalen. Wie een bescheiden woning koopt of energiezuinig renoveert, krijgt een extra korting.

De Vlaamse regering zat vrijdag samen voor de laatste ministerraad voor de kerstvakantie.
De vergadering ging de nacht in. Een van de heikele dossiers was de hervorming van de registratierechten die boven op de aankoopsom van een huis of appartement komen.

Het huidige tarief in Vlaanderen was tot nu 10 procent van de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden' woning gold een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf. De basis voor dat klein of groot beschrijf was het kadastraal inkomen, maar dat is al sinds 1974 niet meer geactualiseerd.

Tommelein voor één tarief

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) maakte eerder in De Tijd al duidelijk dat hij naar één tarief wilde dat niet meer afhankelijk is van het kadastraal inkomen, maar van de aankoopprijs. Dat tarief zou volgens hem best rond 6 à 7 procent bedragen.

De vraag luidde hoe je die hervorming sociaal genoeg maakte. De regering wilde vooral vermijden dat ze nadelig was voor wie een eerste, bescheiden woning koopt.

Naar 7 procent

Uiteindelijk kwamen de Vlaamse ministers afgelopen nacht overeen dat wie voortaan een gezinswoning koopt daar 7 procent registratierechten op moet betalen. 'Het moet gaan om je enige woning en je moet er binnen de twee jaar intrekken', luidt het.

Wie een bescheiden woning koopt, en dus niet meer dan 200.000 euro betaalt, krijgt een korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaalt de koper geen registratierechten).

Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopbedrag van 220.000 euro. Voor elke volgende woning of ander vastgoed verandert er niets. Daarop betaalt de koper het gewone tarief van 10 procent registratierechten.

Renovatie

Ook wie grondig renoveert, krijgt een extra korting. Dat was een vraag van Tommelein, die ook bevoegd is voor Energie.

Wie binnen de vijf jaar na de aankoop een energetische renovatie uitvoert, betaalt slechts zes procent registratierechten en krijgt een extra vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat.

Wie binnen de vijf jaar die ingrijpende renovatie niet doet, moet de korting terugbetalen.

Scheiding

Een ander heet hangijzer was de 'meeneembaarheid', waarbij kopers een deel van de registratiebelasting die ze op hun vorige woning hebben betaald, kunnen aftrekken van de belasting op een volgende gekochte woning. Vooral de N-VA hamerde erop dat die meeneembaarheid behouden zou blijven.

De partij haalde haar slag thuis: de 'meeneembaarheid' blijft overeind. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. 'De registratierechten mogen geen rem zijn op de arbeidsmobiliteit in Vlaanderen', aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). 'Het mag ook geen straf zijn voor koppels die uit elkaar gaan. Daarom vinden we het belangrijk dit systeem te behouden.'

Nieuw is wel dat dat plafond voortaan wordt geïndexeerd. Die indexatie dringt zich volgens de Vlaamse regering op 'omdat het huidige plafond in 2002 is ingevoerd en sindsdien niet meer is aangepast'.

De hervorming gaat nu voor advies naar de Woonraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Enkele voorbeelden:

Wie in de toekomst een bescheiden gezinswoning koopt van 200.000 euro betaalt 8.400 euro registratierechten. Wie renoveert, betaalt 7.200 euro.

Wie in de toekomst een gezinswoning van 300.000 euro koopt, betaalt 21.000 euro registratierechten. Wie renoveert, betaalt 18.000 euro. 

Wie een huis van 300.000 koopt dat geen gezinswoning is, betaalt in de toekomst 30.000 euro registratierechten.

Bron: De Tijd

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Registratierechten-voor-eigen-woning-naar-7-procent/9966235?utm_campaign=newsteaser&utm_source=website

Vermijd erfbelasting met de zorgvolmacht

donderdag, 30 november 2017 00:00

Met een zorgvolmacht geeft u een vertrouwenspersoon de bevoegdheid uw vermogen te beheren als u onbekwaam wordt. Die volmachten worden almaar vaker zo opgemaakt, dat ook een successieplanning nog mogelijk is, om erfbelasting te vermijden. Hoe werkt dat?

Met een zorgvolmacht geeft u een vertrouwenspersoon een volmacht uw vermogen te beheren als u onbekwaam wordt. Dat is het geval als u bijvoorbeeld dement wordt of in coma raakt na een verkeersongval. De vertrouwenspersoon zijn meestal de partner of de kinderen. U geeft een zorgvolmacht wanneer u nog gezond van geest bent.

U kunt een zorgvolmacht onderhands opmaken of in een notariële akte. De meest zorgvolmachten worden notarieel opgemaakt. De volmacht moet toch voor de notaris worden opgemaakt als ze betrekking heeft op handelingen waarvoor de tussenkomst van de notaris is vereist (aan- of verkoop van een onroerend goed, wijziging huwelijkscontract, enzovoort).

Bovendien moet uw zorgvolmacht worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten (CRL). De Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen houdt dat register bij.

Op maat

U kunt sinds 1 september 2014 een zorgvolmacht opstellen. Aanvankelijk bestonden de zorgvolmachten uit een opsomming van de klassieke handelingen die de gevolmachtigde mag stellen. Maar meer een meer wordt de zorgvolmacht op maat gemaakt, waarmee het ook een instrument voor successieplanning is geworden.

De zorgvolmacht kan een instrument zijn om de successie te regelen in het geval dat u onbekwaam wordt. De persoon die u hebt aangeduid, kan nog bepaalde daden stellen om uw successieplanning te regelen als u dat in de zorgvolmacht hebt opgenomen.

Daarom mag de volmachtdrager - onder bepaalde voorwaarden - steeds vaker schenken. Dat is vooral interessant voor roerende goederen (geld, effecten), omdat dat tussen ouders en (klein)kinderen kan tegen het vlakke tarief van slechts 3 procent (3,3% in Wallonië) in plaats van het oplopende tarief tot 27 procent in Vlaanderen en 30 procent in Brussel en Wallonië. Door gebruik te maken van een zorgvolmacht kan de volmachtdrager nog tijdig een notariële schenking of een geregistreerde hand- of bankgift doen.

Maar er is meer. Een goede zorgvolmacht voorziet vaak nog in andere mogelijkheden om aan successieplanning te doen en de erfbelasting te beperken. Denk maar aan het afkopen of wijzigen van de begunstigde van een tak21 of tak23 (spaar- en beleggingsverzekering), de keuze in een huwelijkscontact met keuzebeding maken, de volmacht om vastgoed te verkopen en daarna de som weg te schenken, enzovoort. Een goede zorgvolmacht laat dus toe in extremis aan successieplanning te doen, als dat uitdrukkelijk in de zorgvolmacht staat.

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/vermijd-erfbelasting-met-de-zorgvolmacht/article-normal-932731.html?utm_source=Newsletter-29/11/2017&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&M_BT=17509429844499

Wie zijn weg kent in de erf- en de schenkbelasting, kan vermijden dat de fiscus een aanslag pleegt op zijn vermogen. Maar schenken hoeft niet altijd om een successie te plannen.

" Vragen over schenkingen gaan meestal over schenkingen aan de kinderen", weet Romina Mandaglio, onafhankelijk financieel planner bij Stremersch & Van Broeckhoven. "Er zijn verscheidene momenten waarop vragen naar boven komen. Als de kinderen gaan trouwen of een huis willen kopen, vragen ouders zich af of ze hun kinderen een financiële duw in de rug kunnen geven, en hoe ze dat het beste doen. En soms bereiken mensen gewoon een bepaalde leeftijd en willen ze vermijden dat hun erfgenamen te veel erfbelasting moeten betalen."

Michel Maus, fiscaal advocaat van Bloom Law, merkt op dat bij schenkingen ook steeds vaker aan de kleinkinderen wordt gedacht. "Bij de geboorte bedraagt de gemiddelde levensverwachting in België nu al 81 jaar. Als een zestig- of een zeventigplusser aan zijn successieplanning denkt, zijn de kinderen vaak al gesetteld en wil hij voorrang geven aan zijn kleinkinderen." Het nieuwe erfrecht dat in september 2018 in werking treedt, maakt een generatiesprong mogelijk. Grootouders kunnen hun vermogen dan meteen aan hun kleinkinderen nalaten, als hun kinderen daarvoor toestemming geven in een familiale overeenkomst die tijdens hun leven wordt opgesteld.

"De belastingwetgeving moet wel nog volgen", waarschuwt Maus. "Zo'n generatiesprong kan momenteel niet in het nadeel van de schatkist uitdraaien. Stel dat er twee kinderen en vier kleinkinderen zijn. Als de kinderen hun erfenis verwerpen ten voordele van de kleinkinderen, wordt de nalatenschap in vieren in plaats van in tweeën verdeeld. Die kleinere erfdelen zouden eigenlijk in lagere belastingschijven vallen. Maar de kleinkinderen moeten op hun erfdeel hetzelfde tarief afdragen als hun ouders zouden hebben betaald als ze de erfenis hadden aanvaard. Vlaanderen is van plan die regel te schrappen. In Wallonië en in Brussel is daar vooralsnog geen sprake van."

Volgens Mark Delanote, eveneens fiscaal advocaat bij Bloom Law, gebeurt het niet zo vaak dat generaties worden overgeslagen. "Het is te drastisch. Het is alles of niets. Er is meer vraag naar gedeeltelijke erfenissprongen. Je kunt bijvoorbeeld ook in je testament zetten dat je zonen je erfgenamen zijn, maar dat zij aan ieder van de kleinkinderen 50.000 euro moeten geven uit de nalatenschap." Een andere oplossing is alvast wat schenken aan de kleinkinderen.

Als u uw successie niet voorbereidt, betalen uw erfgenamen erfbelasting. Op een schenking dragen ze in de meeste gevallen de veel lagere schenkbelasting af. Voor schenkingen van roerende goederen in rechte lijn bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen en Brussel amper 3 procent, en in Wallonië 3,3 procent. Voor roerende schenkingen aan andere erfgenamen is dat 7 procent - of 5,5 procent in Wallonië, als het om broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten gaat. De woonplaats van de schenker, of de woonplaats van de erflater na een overlijden, bepaalt welk gewest bevoegd is en welke tarieven van toepassing zijn.

Maar vooraleer u aan schenken denkt, moet u zich een aantal dingen afvragen.

1 Hebt u geld op overschot?

De eerste vraag die u moet beantwoorden, is hoeveel geld u nodig hebt om na uw pensioen te kunnen genieten van een comfortabele oude dag. "Als je schenkt, is dat onherroepelijk", zegt Romina Mandaglio. "Enkel tussen echtgenoten kunnen schenkingen worden herroepen. Je wilt later niet terug bij je kinderen aankloppen, omdat je te veel hebt weggegeven."

Volgens Mandaglio hebben nogal wat mensen de neiging te veel te schenken. "Wij brengen het vermogen van de klanten in kaart. Wij zetten hun toekomstige inkomstenstromen en hun verwachte uitgaven tegenover elkaar. Komen er nog grote kosten op hen af? Hoeveel kapitaal hebben ze nodig om tot hun honderdste in hun levensonderhoud te voorzien?" Volgens Mandaglio heeft een gepensioneerde al snel een beleggingsportefeuille van 3 miljoen euro nodig om van de inkomsten te leven, met behoud van kapitaal. Als hij er geen graten in ziet zijn kapitaal op te eten, volstaat 542.000 euro om 35 jaar als gepensioneerde te leven.

Dat bedrag is groter dan vroeger, omdat de lage rente momenteel niet meewerkt. Het verhoopte investeringsrendement van een kapitaal ligt lager dan pakweg tien jaar geleden. "Mensen schrikken vaak hoe groot het bedrag is dat ze nog nodig hebben. We houden rekening met een nominale rente van 3 procent en een reële rente, na aftrek van inflatie, van 1 procent", zegt Mandaglio. Bij een reële rente van 2 procent zou u maar 1,5 miljoen euro nodig hebben, of half zoveel kapitaal, om van uw beleggingen te leven.

2 Schenkt u in één keer, of in verschillende keren? Psychologische drempels

Volgens Delanote moeten heel wat ouders een aantal psychologische drempels over vooraleer ze schenken aan hun kinderen. "We hebben het soms over syndromen. Het ferrarisyndroom is de schrik dat zoon- of dochterlief gekke uitgaven gaat doen met de schenking. Bij het baron- en dynastiesyndroom hebben ouders het moeilijk afstand te nemen van hun vermogen en is er een drang de volledige zeggenschap te behouden over het beheer van het vermogen, ook al hebben de ouders dat vermogen niet meer nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Mensen willen ook vaak niet riskeren dat een deel van hun fortuin na een scheiding in de handen van hun schoondochter of schoonzoon terechtkomt."

Veel mensen hebben het moeilijk de zeggenschap over een kapitaal dat ze hebben opgebouwd over te dragen. Het voelt gemakkelijker elke maand een klein bedrag opzij te zetten voor hun kinderen. "Als je vanaf de geboorte van je kinderen elke maand 100 euro stort op hun spaarrekening, ontwijk je die psychologisch moeilijke stap en die syndromen", zegt Maus. "Het gaat ook om schenkingen, in verschillende fases, in de vorm van regelmatige bankgiften. Je kinderen dragen geen belasting af op bankgiften. Er zijn geen fiscale moeilijkheden. Je spaart mondjesmaat, je bouwt iets op en je vermijdt dus dat je kinderen plots een grote som op hun rekening krijgen."

Beheren als een goede huisvader

Het nadeel is wel dat u met het geld van uw minderjarige kinderen niet zomaar kunt doen wat u wilt. Ouders moeten het geld van hun minderjarige kinderen volgens de wet beheren als een goede huisvader. De meeste banken interpreteren die wetgeving zeer strikt en eisen toestemming van de vrederechter vooraleer ouders met het spaargeld van hun kinderen aandelen, beleggingsfondsen of onroerende goederen kunnen kopen. Ook als ze het geld van hun kinderen zouden laten beheren door een private bankier, mag die daar enkel zeer voorzichtige beleggingen mee doen. En door de lage rente rendeert geld op een spaarboekje niet.

Bij sommige banken kunt u wel een fondsenspaarplan openen voor uw kinderen, waarmee u maandelijks kleine bedragen kunt storten in verschillende beleggingsfondsen tegelijk. Keytrade Bank vermeldt die mogelijkheid expliciet op zijn website. Met Keyplan heeft de bank een fondsenspaarplan dat bij de betere op de markt behoort. Er zijn geen instapkosten, behalve als u het plan na minder dan vijf jaar weer opzegt. Er is een keuze tussen 40 fondsen. De instapdrempel ligt op amper 25 euro per maand. Het voordeel van zo'n fondsenspaarplan is dat u tegelijk regelmatig spaart en gespreid in de tijd investeert. Zo koopt u op een gedisciplineerde manier deelbewijzen van fondsen voor uw kinderen, zowel in goede als slechte tijden op de beurzen.

Er zijn ook spaarrekeningen - en zelfs fondsenspaarplannen met een derdenbeding, zoals bij KBC - die u toelaten de controle te behouden. De rekening of het spaarplan blijft uw eigendom tot de vervaldag, of tot u overlijdt. U kunt probleemloos geld van de rekening halen, en de vervaldag of zelfs de begunstigde veranderen. U kunt kinderen, kleinkinderen, of neefjes of nichtjes als begunstigden aanwijzen, zodat het geld zeker bij hen terechtkomt, als u zou overlijden voordat u de rekening hebt kunnen overdragen. Het nadeel is wel dat er nog altijd erfbelasting op verschuldigd is als u zou overlijden voor de vervaldag of binnen de drie jaar na de vervaldag. U kunt dat vermijden door de schenking te laten registreren en de veel lagere schenkbelasting te betalen.

Zelfs als u elke maand spaart voor uw kinderen, is de kans groot dat u op een bepaald moment toch weer een schenking van een grotere som zult overwegen. Het is nu eenmaal moeilijk als twintiger of dertiger uw financiële situatie als gepensioneerde in te schatten.

Onroerende goederen

Fiscaal bekeken is er geen reden om roerende goederen in schijven te schenken. De schenkbelasting blijft gelijk, ongeacht het bedrag. Voor onroerende goederen is dat anders. Daar zijn er wel progressieve tarieven en kan het fiscaal voordelig zijn een onroerend goed in verschillende fasen - met telkens drie jaar ertussen - aan uw kinderen door te geven, om te vermijden dat u in hogere belastingschijven belandt.

Onroerende schenkingen tussen partners en erfgenamen in rechte lijn tot 150.000 euro vallen in Vlaanderen en Brussel in de laagste belastingschijf van 3 procent. In Wallonië ligt de drempel op 25.000 euro. Als u geen sentimentele waarde hecht aan het onroerend goed, of u geen jaren de tijd meer hebt, is het soms beter het goed eerst te verkopen en vervolgens de opbrengst in één keer te schenken.

3 Moet u schenken om fiscale redenen? Schenken aan kinderen

U wilt niet dat uw kinderen te veel belastingen betalen. Maar wat is te veel? Uw kind betaalt niet meer dan 3 procent belasting op zijn erfdeel, zolang de drempel van 12.500 euro in Wallonië of de drempel van 50.000 euro in Vlaanderen en Brussel niet is overschreden. Vlaanderen maakt een opsplitsing tussen het roerende en het onroerende vermogen, zodat uw kind tot 50.000 euro roerende vermogen en/of tot 50.000 euro onroerend vermogen kan erven tegen het laagste belastingtarief van 3 procent.

"Sommige mensen willen niet dat hun erfgenamen 9 procent erfbelasting moeten betalen, het tarief dat in Vlaanderen van toepassing is op de schijf tussen 50.000 en 250.000 euro, en in Brussel op de schijf tussen 100.000 en 175.000 euro. Persoonlijk vind ik belastingen tot 9 procent aanvaardbaar, omdat het kapitaal is waar je tot op het laatste moment over kunt beschikken", zegt Mandaglio.

"In Vlaanderen is het vooral zaak de hoogste belastingschijf van 27 procent te vermijden, maar daar komen de kinderen pas in terecht als ze meer dan 250.000 euro roerend vermogen of 250.000 euro onroerend vermogen erven. Stel dat je getrouwd bent volgens het wettelijke stelsel, drie kinderen hebt, en in Vlaanderen woont. Je moet dan al meer dan 1,5 miljoen euro roerend vermogen hebben, vooraleer je kinderen 27 procent belastingen afdragen. De helft van het vermogen behoort toe aan de langstlevende huwelijkspartner, en de andere helft valt in vruchtgebruik toe aan de langstlevende en in blote eigendom in drie gelijke delen aan de kinderen."

Mandaglio gaat bij die berekening uit van het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 van kracht wordt. Daarin wordt bepaald dat de kinderen recht hebben op de helft van de erfenis. In het oude erfrecht hangt de wettelijke reserve af van het aantal kinderen. Een enig kind heeft recht op de helft van de erfenis, twee kinderen hebben recht op twee derde, en drie of meer kinderen op drie kwart.

Delanote: "Er is pas echt een reden om na te denken over successieplanning of om een raadgever in de arm te nemen als je erfgenamen meer dan 9 à 10 procent erfbelasting zullen betalen. Het is moeilijk te zeggen voor welk vermogens dat de moeite is, omdat het afhangt van het aantal kinderen. In Vlaanderen is er ook een verschil tussen mensen van wie het hele vermogen in onroerend goed zit, en mensen van wie het vermogen voor de helft uit onroerende en voor de helft uit roerende goederen bestaat."

In de tabel zetten we de tarieven voor erfgenamen in rechte lijn op een rij, zodat u zelf kunt uitrekenen of een schenking aan uw kinderen of kleinkinderen nuttig is of niet. De andere belastingtarieven vindt u terug op de website van de federale overheidsdienst Financiën.

Schenken aan verre familie of vrienden

Vooral voor verre familie en vrienden liggen de tarieven voor schenkingen aanzienlijk lager dan voor erfenissen. De erfbelastingtarieven lopen op tot 65 procent in Vlaanderen, en tot 80 procent in Brussel en Wallonië. Die wetenschap zal vooral alleenstaanden en koppels zonder kinderen aan het denken zetten. Ze kunnen aan eender wie een deel van hun kapitaal belastingvrij schenken via een hand- of een bankgift.

Ook een duolegaat kan ervoor zorgen dat meer van hun nalatenschap richting hun erfgenamen gaat en minder naar de Belgische schatkist. In zo'n duotestament kan een erflater een deel van zijn vermogen nalaten aan een liefdadigheidsinstelling, die minder erfbelasting betaalt (8,5% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 12,5% in Brussel, als het om erkende vzw's gaat) dan verre familie. Daaraan kan hij de voorwaarde koppelen dat die instelling ook de erfbelasting voor de andere erfgenamen moet voldoen.

4 Hoeveel controle wilt u behouden? De bankgift

"Er kunnen wel voorwaarden aan een schenking worden verbonden, maar als mensen te veel controle willen behouden, raad ik een schenking af", waarschuwt Mandaglio. "Dat betekent dat ze er niet klaar voor zijn afstand te doen van een deel van hun vermogen." De gemakkelijkste manier om te schenken is de hand- en de bankgift. Een handgift is goed voor een enveloppe met Nieuwjaar of op verjaardagen, maar voor grote bedragen is het niet praktisch. De bankgift is in feite niet meer dan een overschrijving, zonder vermelding van het woord 'schenking' in de mededeling, waarvoor apart een zogenoemd pacte adjoint wordt opgesteld. "In dat document kun je bijvoorbeeld stipuleren dat de schenking niet in de huwelijksgemeenschap mag terechtkomen, dat de schenking terugkeert als je kind voor jou zou overlijden, en dat al die voorwaarden blijven gelden als je kind met het geld bijvoorbeeld een huis koopt", zegt Mandaglio.

"Het volstaat voor zo'n pacte adjointe een open aangetekende brief te versturen, waarbij de stempel met de datum niet op de envelop, maar op het document staat. Je hebt een datum nodig om te vermijden dat de schenking toch in de nalatenschap belandt en je erfgenamen alsnog erfbelasting moeten betalen." In België geldt immers de regel dat een schenking die minder dan drie jaar voor het overlijden van de schenker plaatsvindt, wordt geannuleerd. Ze komt dan in de nalatenschap terecht, zodat er toch nog erfbelasting op wordt geheven.

Als u plots ernstig ziek zou worden, kunt u de schenking wel nog laten registreren in een registratiekantoor om dat te voorkomen. U betaalt dan 3 procent registratiekosten. U kunt ook schenken voor een notaris, die dan 3 procent schenkbelasting inhoudt, maar dan betaalt u natuurlijk ook een honorarium aan de notaris.

Controlestructuren

Wie meer controle wil behouden, moet een controlestructuur oprichten, zoals een burgerlijke maatschap of een stichting. Met zo'n vehikel kunt u de spelregels vastleggen en ervoor zorgen dat het vermogen in de familie blijft. Het vermogen kan ook niet zomaar uit die structuur worden gehaald. Voor een maatschap hebt u slechts twee zaakvoerders nodig. Het is een soort contract tussen u en uw erfgenamen over wat met het vermogen moet gebeuren. Het is mogelijk de ouders als zaakvoerders aan te wijzen, en de kinderen en/of de kleinkinderen als deelgenoten of 'maten' in de maatschap.

"Een maatschap wordt vaak met een pedagogisch oogmerk opgericht, met de bedoeling de volgende generatie te leren omgaan met geld", zegt Mandaglio. De kinderen en de kleinkinderen kunnen eventueel meebeslissen, als dat wordt vastgelegd in de statuten, maar ze kunnen nooit alleen beslissen. U moet goed nadenken over de statuten. U hoeft daarvoor niet naar een notaris te gaan, maar professionele hulp van een vermogensplanner is misschien wel welkom bij de oprichting en de opvolging van de administratie.

"De ouders zijn meestal zaakvoerders en bepalen het lot van alle goederen", legt Delanote uit. "Als je in een eenvoudige gesplitste eigendomsstructuur zit, waarin de ouders bijvoorbeeld het vruchtgebruik hebben en de kinderen de naakte eigendom, is het niet zo gemakkelijk beslissingen te nemen. Als appartementen niet meer renderen, is het misschien beter ze te verkopen en met de opbrengst aandelen te kopen. In principe kunnen de kinderen dan met hun deel van de centen weg. Dat is anders indien het vermogen beheerd wordt vanuit een maatschap."

Maus waarschuwt dat controlestructuren ook nadelen hebben. "Structuren zoals een maatschap of een stichting klinken sexy, maar ik vind ze niet altijd nodig. Als vader en moeder er niet meer zijn om de boel bij elkaar te houden, is zo'n structuur eerder een pest dan een voordeel. Een maatschap biedt bescherming van het vermogen, maar als er familiale ruzies of conflicten ontstaan, zit je er ook mee en kun je het vermogen niet verdelen. Er ontstaat vaak miserie als er niets op voorhand geregeld is over de verdeling."

Delanote wijst erop dat de ouders al op voorhand kunnen beslissen dat de maatschap wordt opgeheven bij het overlijden van de langstlevende en hoe de verdeling van het vermogen op dat moment moet gebeuren.

5 Wilt u nog inkomsten halen uit uw kapitaal? Te veel inkomsten

"Ook als mensen nog te veel inkomen willen puren uit een schenking, raad ik ze af een schenking te doen", zegt Mandaglio. Er is bijvoorbeeld een precedent waar de fiscus zijn gram haalde voor de rechter, omdat de ouders te veel de controle hadden behouden en te veel inkomsten hadden gehaald uit een schenking aan hun minderjarige kinderen. Maar in principe kunt u roerende of onroerende goederen schenken met behoud van vruchtgebruik of met behoud van een lijfrente, als u een aantal aandachtspunten in het achterhoofd houdt. Een lijfrente is een rente die u opstrijkt, zolang u leeft. "De rente mag bijvoorbeeld niet te hoog liggen, want dan zou je het volledige kapitaal kunnen opeten. Dat is niet de bedoeling", waarschuwt Mandaglio.

De vruchten van een effectenportefeuille zijn de dividenden of de intresten. Veiligheidshalve zorgt u er het beste voor dat de fiscus niets in twijfel kan trekken en dat het duidelijk is waar de vruchten naartoe zijn gegaan. Het vruchtgebruik van een appartement of een woning zijn de huurinkomsten. Die zijn wellicht makkelijker apart te houden. "Ofwel moet je ervoor zorgen dat de inkomsten uit een beleggingsportefeuille consequent op een aparte rekening van de vruchtgebruiker terechtkomen, ofwel moet je een administratie bijhouden", adviseert Mandaglio. "Bij een maatschap moet je bijvoorbeeld elk jaar een overzicht maken van de beleggingen en de inkomsten. Dat helpt voor de traceerbaarheid."

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) nam de voorbije jaren het standpunt in dat na een schenking met vruchtgebruik bij het overlijden van de vruchtgebruiker soms toch nog erfbelasting verschuldigd is op de volle eigendom. Bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed moet u bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat u eerst geld hebt geschonken aan uw kinderen, en dat u pas later samen met uw kinderen een aankoop hebt gedaan. U kunt dat bewijzen door de schenking te registreren en 3 procent registratierechten te betalen. Bij een gesplitste inschrijving van effecten op een rekening met de blote eigendom op naam van uw kinderen en het vruchtgebruik op uw naam, moet u eveneens 3 procent belasting op de schenking betalen, om later erfbelasting op de volledige waarde van de effectenportefeuille te vermijden. De gesplitste inschrijving met voorbehoud van vruchtgebruik kan daardoor enkel nog voor een Belgische notaris, en niet langer voor een Nederlandse notaris.

Eén keer langs de kassa

In Vlaanderen zijn verscheidene schenkingstechnieken onder vuur gekomen, nadat de bevoegdheid over de schenk- en de erfbelasting op 1 januari 2015 is overgeheveld naar de gewesten. "Het komt er meestal op neer dat de Vlaamse Belastingdienst vindt dat er ofwel schenk-, ofwel erfbelasting moet worden betaald op een overdracht van vermogen. Als je één keer langs de kassa passeert, is het meestal wel in orde", weet Mandaglio. In Wallonië en in Brussel zijn bepaalde technieken nog altijd mogelijk die in Vlaanderen werden afgeketst.

Fiscaal bekeken is het veiligste en het simpelste alles weg te schenken zonder enige controle te behouden of enige inkomsten te hebben, vindt Delanote. "Vooral als het geknutseld aanvoelt, bestaat altijd een risico dat de fiscus schenkingen achteraf toch probeert bij de fiscale nalatenschap te rekenen en erfbelasting aanrekent."

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/erven-en-schenken-vijf-vragen-die-u-moet-beantwoorden-voordat-u-geld-schenkt/article-normal-908575.html?utm_source=Newsletter-04/10/2017&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&M_BT=17509429844499

 

Van plan een woning te kopen? Dan is het aangeraden een langetermijnbudget op te stellen. Zo ben je op alles voorbereid en vermijd je onderweg onaangename financiële verrassingen. Hier zijn 10 tips om een financiële kater te vermijden...

  1. Lijst je financiële middelen op

Over hoeveel kapitaal beschik je als je alles samentelt: spaargeld, beleggingen, ouderlijke hulp…? En hoeveel wil je graag aan je woning besteden? Voor elk budget zijn er verschillende mogelijkheden. Je hoeft geen miljardair te zijn om iets te kunnen kopen. Maak gerust eens een afspraak met de bank om te bespreken wat voor jou de beste formule is.

  1. Ga na hoeveel je kunt lenen

Maak een inschatting van je maandelijkse inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Hoeveel zou je elke maand kunnen terugbetalen voor een lening? Bereken het online.

  1. Calculeer extra aankoopkosten in

Bedenk dat er boven op de aankoopprijs van je vastgoed nog kosten zijn: voor de schatting, notaris, bank, eventueel verbouwingswerken, …

  1. Bereken hoeveel je maandelijks zou afbetalen

Weet je hoeveel je zou willen lenen? Bekijk hoeveel je maandelijkse afbetalingen zouden bedragen, afhankelijk van de looptijd van je lening en of je een vast of variabel bedrag betaalt.

  1. Houd rekening met renovaties

Denk je te gaan renoveren? Voorzie dan ook daar op voorhand voldoende budget voor. Je kunt de kosten eventueel mee opnemen in je hypothecaire lening.

  1. Voorzie marge

Vaste lasten, kosten voor onderhoud, inrichting en reparaties, gemeentebelastingen en onroerende voorheffing, …. Laat je er niet door verrassen en zet er geld voor opzij.

  1. Spoor belastingvoordelen op

Onder bepaalde voorwaarden krijg je fiscale voordelen voor je hypothecaire lening. Ze variëren per persoon en situatie. Bekijk hoeveel vermindering jij zou kunnen krijgen.

  1. Check voor welke premies je in aanmerking komt

In elk gewest kun je aanspraak maken op premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Kijk na welke dat juist zijn.

  1. Verzeker je vastgoed

Garandeer je gemoedsrust door je vastgoed goed te verzekeren. Neem minstens een schuldsaldoverzekering en brandverzekering, en voorzie ze in je budget.

  1. Laat reserve in je spaarpot

Zorg dat je altijd wat spaargeld achter de hand houdt. Een goede richtlijn? Voorzie een bedrag van zes maandaflossingen van je hypothecaire lening. Zo ben je voorbereid op onvoorziene situaties en slaap je op beide oren.

Bron: Bouwinfo.be

https://immo.vlan.be/nl/advice/kopen-verkopen/2520/huis-kopen-financiele-kater-vermijden?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20171004_immovlanweekly_nl&utm_content=guide_3

Trends-redacteur Hans Brockmans reageert op het voorstel van Jong Vld om bij het aanschaffen van een woning de notaris te vervangen door blockchaintechnologie. 'De afschaffing van de registratierechten is een sociaal correcte en bovendien economisch gezonde maatregel.'

Jong Vld wil de notarissen uitschakelen bij de woningaankoop. Via blockchain zou alle informatie over vastgoed worden vergaard en bij de overheid terechtkomen. Zo besparen jonge gezinnen veel geld, klinkt het. Dat lijkt sympathiek, maar het is naïef.

In de eerste plaats is het voorstel technisch verre toekomstmuziek. Meer fundamenteel is de tussenkomst van een notaris toch wel aangewezen. Bij de verwerving van een woning staan kopers, die zo'n transactie een of twee keer in hun leven doen, soms tegenover gehaaide professionals. Vastgoed is een sector met af en toe transacties in de marge en belangenconflicten. De onafhankelijke toets van de notaris vermindert het risico voor de ondeskundige koper. De adviesrol is sterk toegenomen door de toename van normen en regels bij de aankoop van een woning.

Wellicht is een ereloon van meer dan 2000 euro bij de aankoop van een woning van 200.000 euro te hoog. Zo'n som was misschien verantwoord toen voorafgaand aan een akte veel menselijke tussenkomsten en verplaatsingen nodig waren, maar het notariaat en de informatievergaring over een woning zijn nu geautomatiseerd, dus minder complex en goedkoper. De klant mag in die kostenbeperking delen.

De staat ontvangt 20.000 euro in de hierboven geschetste aankoop. De instapkosten in vastgoed zijn voor jonge gezinnen peperduur. Het gevolg is dat Vlamingen minder snel van woning veranderen. We blijven soms wonen in een pand dat niet is aangepast aan onze veranderde gezinssituatie. Bovendien leidt honkvastheid tot minder mobiliteit bij het zoeken naar een job. De afschaffing van de registratierechten, gekoppeld aan een belastingverhoging op onroerend goed via bijvoorbeeld een heractualisering van het kadastraal inkomen, is dus een sociaal correcte en bovendien economisch gezonde maatregel.

http://trends.knack.be/economie/immo/niet-de-notaris-maar-de-registratierechten-moeten-worden-afgeschaft-bij-een-woningaankoop/article-opinion-905797.html?utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-27%2F09%2F2017

Pagina 1 van 2